گروه بندی پویا در تبلو (Tableau)

این امکان به شما اجازه می‌دهد که به تحلیل دقیق‌تر داده‌ها بپردازید.