نویسنده تیم هوش تجاری آماتک

تبلو (Tableau)

گروه بندی پویا در تبلو (Tableau)

در Tableau، گروه بندی پویا به شما اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را به گروه‌های مختلف تقسیم کنید و این گروه‌ها را بر اساس شرایط یا معیارهای خاصی تغییر دهید.

ادامه مطلب...